Audyt Przeciwpożarowy

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Jest to analiza stanu faktycznego bezpieczeństwa pożarowego i zgodności obiektu zarówno z obecnie jak i uprzednio obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi . W przypadku braku przebudowy, rozbudowy bądź zmiany sposobu użytkowania  do analizy przyjmuje się stan prawny jaki obowiązywał podczas budowy obiektu . W pozostałych przypadkach terminem odniesienia jest ostatnio przeprowadzona rozbudowa, przebudowa bądź zmiana sposobu użytkowania zgodnie z §2 Rozporządzeniem Min Infrastruktury z 12.04 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz.U.2017.2285/ Jedynym wyjątkiem jest występowanie w obiekcie sytuacji " zagrożenia życia ludzi" wymagające dostosowania konkretnej nieprawidłowości do obecnie obowiązujących przepisów zgodnie z §16 Rozporządzenia Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji z dna 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów . Takie podejście do audytu powoduje często zmniejszenie ilości zagadnień wymagających poprawy a więc zmniejszone koszty dla właściciela obiektu

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) za ochronę przeciwpożarową odpowiada bezpośrednio właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (również wówczas gdy w firmie funkcjonuje  inspektor ochrony przeciwpożarowej).

Obowiązujące przepisy przeciwpożarowe nakładają na ww. osoby szereg zadań i obowiązków. Niedopełnienie ich grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia może grozić  stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia oraz odpowiedzialnością karną.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej umożliwia zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Pozwala w dogodnym dla właściciela  terminie  usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Audyt ogólny z zakresu ochrony przeciwpożarowej  obejmuje w szczególności sprawdzenie

 warunków ochrony przeciwpożarowej;

 • wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy, systemy pożarowe;
 • warunków budowlanych
 • warunków ewakuacji w obiekcie;
 • procedury postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie;
 • odległości od  sąsiadujących budynków, budowli bądź składowisk;
 • podziału  na  strefy pożarowe;
 • wielkości obciążenia ogniowego
 • klasyfikacji pożarowej budynków i stref pożarowych;
 • występowania zagrożenia wybuchem;
 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
 • dróg pożarowych ;
 • prawidłowości prowadzenia dokumentacji dotyczącej przeglądów instalacji przeciwpożarowych , aktualności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego itp;
 • regularność ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru;
 • oznakowanie obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN;
 • aktualność szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Istnieje również możliwość  wykonania audytu ukierunkowanego na konkretną dziedzinę np warunki bezpiecznej ewakuacji czy występowanie zagrożenia wybuchem - w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności które powinny być obligatoryjnie usunięte oraz takie których usunięcie polepszy stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu jednak nie ma podstaw prawnych do bezwzględnego  ich usunięcia.

W przypadku stwierdzonych niezgodności bądź uchybień audyt zawiera wskazówki jak doprowadzić do stanu pełnej zgodności z przepisami przeciwpożarowymi oraz jak podnieść poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu. Sposoby rozwiązań przedstawiane są w miarę możliwości w sposób wariantowy tak aby właściciel mógł dobrać najkorzystniejsze dla niego rozwiązanie

Dane kontaktowe

RG-POŻ Roman Gołębnik

05-070 Sulejówek
11. Listopada 178/1

NIP: 952 11 89 648

Tel: 509 598 275
mail:  roman.golebnik@o2.pl