Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Zadbaj o odpowiednią ochronę przeciwpożarową w Twoim budynku 

Zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719). Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

 

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego a ochrona przeciwpożarowa

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to istotny element ochrony przeciwpożarowej. Wymagana jest dla obiektów bądź odrębnych stref pożarowych, przeznaczonych do  wykonywania funkcji użyteczności publicznej , zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana, jeżeli nie występują strefy zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1 000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1 500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1 000 m2.

Konstrukcja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) składa się z 3 części.

 • Pierwszą częścią jest opis warunków ochrony przeciwpożarowej 

W części tej należy dokonać oceny istniejących bądź projektowanych zabezpieczeń biernych i czynnych w stosunku do wymagań obowiązujących przepisów.

W przypadku budynków istniejących, nieposiadających dokumentacji architektoniczno - budowlanej określenie odporności ogniowej poszczególnych elementów budowlanych wymaga dogłębnej wiedzy osoby opracowującej​, a jest to niezbędne do wykonania analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektu, która powinna poprzedzać wykonanie tej części instrukcji .

W stosunku do ​budynków projektowanych przed 2002 r., w przypadku wystąpienia niezgodności z obecnie obowiązującymi przepisami należy dokonać analizy, które z nieprawidłowości stwarzają " zagrożenie życia ", a które nie.

Wykonana w ten sposób część pierwsza IBP ​uświadamia władającemu obiektem zagrożenia​, a jednocześnie pozwala w sposób wygodny dla siebie zaplanować prace zmierzające do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego.

Niestety bardzo często spotyka się w praktyce Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego, które w warunkach ochrony przeciwpożarowej ​opisują stan jaki być powinien, a nie jaki jest​. Oczywiście tak wykonana instrukcja będzie znacznie tańsza, ale władający może być niemile zaskoczony podczas kontroli przedstawicieli KP/M/PSP lub co gorsza wezwaniu przez prokuratora w toku dochodzenia popożarowego.

 • Część druga określa ​sposób organizacji ochrony przeciwpożarowej​ w zakładzie.
 • Część trzecia to ​rzuty poszczególnych kondygnacji oraz PZT (plan zagospodarowania terenu), na które zostały naniesione kierunki ewakuacji, miejsca rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego, miejsce do ewakuacji itp.

  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Niezbędne elementy ochrony przeciwpożarowej w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zgodnie z § 6 w/w Rozporządzenia, instrukcja powinna uwzględniać następujące elementy:

1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.

2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

3.  Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

4.  Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.

5.  Uwarunkowania i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.

6.  Procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji.

7.  Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.

8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku;
 • odległości od obiektów sąsiadujących;
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych;
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych;
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem;
 • podziału obiektu na strefy pożarowe;
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych;
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

Należy pamiętać, że ​co najmniej raz na 2 lata​, a także ​po zmianach w sposobie użytkowania obiektu lub procesu technologicznego instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji i ewentualnego wykonania niezbędnych działań w ramach usług przeciwpożarowych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować ​w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel. 509 598 275 lub  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zapraszam do składania zapytań ofertowych!

Dane kontaktowe

RG-POŻ Roman Gołębnik

05-070 Sulejówek
11. Listopada 178/1

NIP: 952 11 89 648

Tel: 509 598 275
mail:  roman.golebnik@o2.pl